Положення про постійні комісії млинівської селищної ради сьомого скликання

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії  Млинівської селищної ради восьмого скликання

 1. Загальні положення

 

1.1 Постійні комісії селищної ради є органами селищної ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради, її виконавчого комітету.

 • Постійні комісії селищної ради обираються селищною радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Протягом терміну своїх повноважень селищна рада може утворити нові постійні комісії, внести зміни до складу комісій. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
 • Депутат селищної ради може входити до складу лише однієї постійної комісії ради. Депутати селищної ради працюють у постійних комісіях на громадських засадах. До складу постійних комісій селищної ради не можуть бути обрані селищний голова, секретар селищної ради.
 • Постійна комісія підзвітна раді та відповідальна перед нею. Діяльність постійної комісії координує секретар ради.
 • У своїй діяльності постійна комісія ради керується Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законодавчими актами, рішеннями ради, Регламентом селищної ради та цим Положенням.
 • Діяльність постійної комісії ради здійснюється на основі планів роботи, прийнятих на засіданні постійної комісії, доручень ради, селищного, голови або секретаря ради.

 

 • Постійна комісія в своїй діяльності взаємодіє з постійними комісіями ради та інших рад, виконавчим комітетом ради, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями.
 • Засідання постійної комісії скликаються в міру необхідності, і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина від загального складу комісії.
 • Постійна комісія має право скликати сесію ради у випадку, передбаченому Законом «Про місцеве самоврядування в Україні».

1.10.  На першому засіданні комісії обирається заступник та секретар комісії простою більшістю голосів від загального складу комісії.

1.11.      Перелік, функціональна спрямованість, порядок організації
роботи постійних комісій визначаються Регламентом селищної ради та цим

Положенням. Внесення змін та доповнення до цього Положення відбувається шляхом подання і затвердження сесією Млинівської селищної ради на протязі всієї каденції селищної ради сьомого скликання.

 

 1. Голова постійної комісії

 

2.1 Здійснює безпосереднє керівництво діяльністю комісії та організовує її роботу:

 • скликає і веде засідання комісії;
 • визначає завдання і розподіляє обов’язки між членами комісії;

–     аналізує результати роботи і вживає заходи щодо підвищення ефективності діяльності комісії;

–  виступає на сесіях ради з доповідями по розглянутих на засіданнях комісії питаннях;

–  забезпечує організаційну підготовку засідань комісії;

–  відповідає за підготовку довідок, звітів, інформацій з питань роботи комісії;

–  представляє комісію у відносинах з іншими комісіями, органами, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами;

–  організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії;

–  підтримує зв’язки із засобами масової інформації та апаратом ради і виконавчого комітету, забезпечує гласність в роботі комісії;

2.2. У разі відсутності голови постійної комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин, його функції здійснює заступник або секретар постійної комісії.

 

 1. Повноваження та організація роботи постійних комісій
 • Основним завданням постійної комісії є попередній розгляд проектів рішень, що виносяться на розгляд ради.
 • Постійна комісія за дорученням ради, селищного голови, секретаря ради або за власною ініціативою вивчає діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, виконавчих органів, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подає за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках – на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради, здійснює контроль за виконанням рішень ради.
 • Постійна комісія у питаннях, які належать до її відання, та в порядку, визначеному законом, має право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень, необхідні матеріали і документи.
 • За результатами вивчення і розгляду питань постійна комісія готує висновки і   рекомендації.   Висновки   і   рекомендації  постійної  комісії оформляються протокольно та приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – секретарем комісії. Відповідальність за ведення протоколів постійної комісії покладається на секретаря комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.5.   Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду
органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами,
яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути
повідомлено комісію у встановлений нею строк.

 • Постійна комісія попередньо розглядає кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження селищною радою, готує висновки з цих питань.
 • Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, спеціалістів, представників виконавчого комітету ради.
 • Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісії, а також за дорученням ради, селищного, голови, секретаря   ради   розглядатися   постійними   комісіями   спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.
 • Всі питання, які виносяться на розгляд сесії, попередньо повинні обов’язково розглядатись профільною постійною комісією.

 

 1. Повноваження постійної комісії з питань планування бюджету і фінансів, мандатної та з питань депутатської діяльності та етики

 

4.1. Постійна комісія з питань планування бюджету і фінансів, мандатна та з питань депутатської діяльності та етики за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації з питань:

–  затвердження місцевого бюджету та програм соціально-економічного розвитку;

–  звіти про виконання місцевого бюджету;

–  фінансування дошкільних навчальних закладів та підприємств і організацій комунальної власності;

–  встановлення місцевих податків і зборів та надання пільг по їх сплаті,

 • подання щодо виділення додаткових коштів для фінансування організацій, установ та інших органів;
 • затвердження звітів про виконання селищного бюджету та програм соціально-економічного розвитку;

–     щодо дострокового припинення повноважень депутата селищної ради у порядку, встановленому законом;

–   надання допомоги та інших видів соціальних гарантій мешканцям громади за рахунок коштів місцевого бюджету або інших коштів;

 • проекту Регламенту, змін та доповнень до Регламенту селищної ради;
 • щодо додержання депутатами дисципліни та етики;
 • інші питання, доручені радою, селищним головою.

 

 • Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.
 • Здійснює контроль за виконанням бюджету, розробляє план заходів по наповненню доходної частини селищного бюджету, контролює надходження і видатки бюджету розвитку та резервного фонду за його наявності.

4.4.     Бере участь в проведенні експертизи програм, пов’язаних з
плануванням і бюджетно-фінансовою діяльністю ради.

4.5.  Попередньо розглядає встановлення в порядку і межах, визначених
законодавством, тарифів щодо оплати побутових, комунальних,
транспортних та інших послуг, які надаються підприємствами та
організаціями комунальної власності.

 

 1. Повноваження постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, земельних ресурсів і охорони навколишнього середовища

 

5.1.    Постійна комісія з питань соціально-економічного розвитку,
земельних ресурсів і охорони навколишнього середовища за дорученням
ради або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації
з питань:

–  регулювання земельних відносин;

–     організації землеустрою, питання розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальної громади;

–  збалансованого економічного і соціального розвитку територіальної громади селища;

 • стану сприяння інвестиційній діяльності у селищі;
 • здійснення контролю за дотриманням земельного законодавства;

 

 • попередньо розглядає проекти місцевих програм охорони довкілля, сприяє здійсненню контролю за дотриманням природоохоронного законодавства, використанням і охороною природних ресурсів загальнодержавного та місцевого значення;
 • розроблення місцевих містобудівних програм, генерального плану забудови селища, будівництва і реконструкції об’єктів населених пунктів, іншої містобудівної документації;

–    підготовки пропозицій щодо ставок земельного податку, надання пільг, розмірів плати за користування природними ресурсами.

5.2.    Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає
з доповідями та співдоповідями з цих питань.

 1. Повноваження постійної комісії з питань освіти, культури і духовності, охорони здоров’я, соціального захисту населення

 

6.1.   Постійна комісія з питань освіти, культури і духовності, охорони
здоров’я, соціального захисту населення за дорученням ради або за власною
ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації з питань:

–    сприяння забезпеченню здобуття неповнолітніми повної загальної середньої освіти; створенню необхідних умов для діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій;

–       створення умов для розвитку охорони здоров’я, культури, забезпеченню охорони пам’яток історії та культури, збереженню та використанню культурного надбання;

 • соціального захисту та зайнятості населення, фінансування сфери соціального захисту населення;
 • реалізації та захисту прав людини на працю, охорону здоров’я, материнства і дитинства;
 • вирішення відповідно до законодавства питань про надання пільг і допомоги, пов’язаних з охороною материнства і дитинства, пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи та учасників антитерористичної операції;

–  інші питання, що виносяться на розгляд ради.

 • Комісія попередньо розглядає проекти планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку територіальної громади, цільових програм, а також звіти про їх виконання. Спільно з іншими постійними комісіями готує висновки, виступає з доповідями та співдоповідями з цих питань.
 • Комісія здійснює контроль за виконанням планів та програм соціально-економічного та культурного розвитку .
 • Комісія координує співпрацю засобів масової інформації з селищною радою, виконавчим комітетом, підприємствами і установами, громадськими організаціями та релігійними конфесіями.

 

 1. Повноваження постійної комісії з питань законності, правопорядку,

боротьби із злочинністю та зв’язків із громадськістю

 

7.1. Постійна комісія з питань законності, правопорядку, боротьби із злочинністю та зв’язків із громадськістю  за дорученням ради, або за власною ініціативою попередньо розглядає та готує рекомендації з питань:

 • що виносяться на розгляд ради;
 • профілактики і боротьби із злочинністю та корупцією;

–  моніторингу стану дотримання законності та громадського порядку, боротьби із злочинністю та корупцією на території селища;

–    пропозицій щодо покращення правового регулювання діяльності органів місцевого самоврядування;

 • звернення громадян, у тому числі скарги на порушення законності під час розгляду їх звернень депутатами селищної ради селищним головою та його заступником;
 • щодо інформації населення про роботу ради, виконавчого комітету та постійних комісій;
 • щодо зміцнення законності та правопорядку, питання координації дій з районною радою, органами самоорганізації населення, громадськими та політичними організаціями;
 • інших питань законності, правопорядку, боротьби із злочинністю та корупцією, які відносяться до компетенції ради чинним законодавством України та відповідають профілю комісії.

 

 1. Повноваження постійної комісії з питань житлово-комунального господарства, благоустрою, будівництва, побутового, торгівельного

обслуговування населення

 

8.1.    Постійна комісія з питань житлово-комунального господарства,
благоустрою, будівництва, побутового, торгівельного обслуговування
населення за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо
розглядає та готує рекомендації з питань:

–  сфери житлово-комунального господарства, комунальної власності та організації благоустрою території селища;

 • створення, реорганізації та ліквідації комунальних підприємств, ефективного управління комунальним майном;
 • порядку та здійснення контролю за використанням прибутків підприємств, установ та організацій комунальної власності;
 • передачі або продажу підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об’єктів, що належать до комунальної власності;

–  про хід та результати відчуження комунального майна;

 • щодо планів і програм будівництва та реконструкції об’єктів комунального господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків, шляхів;
 • сприяння виконавчому комітету селищної ради в управлінні об’єктами житлово-комунального господарства;
 • поліпшення житлових і матеріально-побутових умов соціально незахищених громадян.

 

 • Комісія сприяє здійсненню контролю за станом благоустрою території, організації озеленення, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку громадян, додержанням чистоти і порядку в громадських місцях, створенню об’єднань співвласників багатоквартирних будинків згідно КУ і АП.
 • Комісія заслуховує звіти про роботу керівників підприємств, установ та організацій комунальної власності; питання про стан та розвиток житлово-комунального господарства громади, інші питання, які вносяться на розгляд ради.
 1. Взаємодія постійних комісій з виконавчим комітетом
 • Рекомендації постійної комісії подаються селищному голові в письмовій формі з обов’язковою реєстрацією.
 • Виконавчий комітет та посадові особи апарату селищної ради зобов’язані в десятиденний термін (якщо комісією не буде визначено інший строк виконання) розглянути рекомендації та пропозиції постійної комісії та надати аргументовану відповідь.
 • У випадку відхилення рекомендації постійної комісії вона має право повторно винести рекомендації на розгляд.
 • Якщо пропозиція повторно відхилена, комісія може підготувати на розгляд ради проект рішення з порушеного питання.

9.5.      Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень
виконавчого комітету з питань, віднесених до її компетенції.

 

 

 

Секретар селищної ради                                                                         О.В. Міщанюк

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

© 2021 Млинівська територіальна громада ·  Адаптація, підтримка: OTG IT Mluniv

Повідомити про помилку

Текст, який буде надіслано нашим редакторам: